ADVANCED BEGINNER

LIGHT JIG (SPEED 115) 

1st Step

2nd Step

REEL (SPEED 122) 

1st Step

2nd Step

SLIP JIG (SPEED 122)

1st Step

2nd Step

FAST TREBLE JIG (SPEED 92)

1st Step

2nd Step

FAST HORNPIPE (SPEED 138)

1st Step

2nd Step

SAINT PATRICK'S DAY (SPEED 94)

DRILLS

TREBLE JIG (SPEED 73)

SOFT SHOE (Reel)